FoonFree

Fun Freedom Friends

Privacy verklaring

Wij respecteren jouw rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. In deze verklaring leggen we uit hoe we jouw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:
Qemu bv – Andreas Wydtsstraat 8, 8000 Brugge
Ondernemingsnummer 0726.361.635
Vertegenwoordigd door Margot Fonteyne

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?
Qemu bv is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als je algemene vragen hebt over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken, kun je contact opnemen met Qemu bv via contact@foonfree.be.

Wanneer verzamelen en verwerken we jouw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens als je één van onze diensten of producten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen jouw persoonsgegevens ook verwerken als je een algemene vraag aan ons stelt.

Welke gegevens verwerken we over jou?
We verwerken jouw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die jou identificeren of die een band leggen met jou als natuurlijke persoon.
Welke gegevens we concreet verwerken, is afhankelijk van de diensten en producten die we aanbieden en verlenen.

Hoe verzamelen en verwerken we jouw persoonsgegevens?
We verkrijgen jouw persoonsgegevens via gegevens die we rechtstreeks bij jou opvragen. Je gegevens worden niet verwerkt buiten de EU.

Waarvoor verwerken we jouw persoonsgegevens?
We verwerken jouw persoonsgegevens om een dienst te verlenen die je bij ons aanvraagt.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
We verwerken jouw persoonsgegevens voor onze taken van algemeen belang.

Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?
Volgens de algemene regel mogen we jouw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten en producten te verlenen. We bewaren jouw gegevens dus zolang jij gebruikmaakt van onze diensten. De standaard periode bedraagt 10 jaar. Na verloop van die verjaringstermijn worden de gegevens verwijderd.
Bij de bewaring maken we een onderscheid tussen de periode waarin jouw dossier actief is en de periode waarin het passief wordt. Jouw dossier is actief zolang je van de verleende dienst gebruikmaakt.

Delen we jouw persoonsgegevens mee aan anderen?
Jouw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers.
Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden, die jouw gegevens verwerken. We bezorgen jouw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. We oefenen daar op elk moment controle op uit.

Wat zijn jouw rechten?
Als we jouw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen belang, kun je je op elk moment verzetten tegen de verwerking van jouw gegevens. Als we jouw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om jou de dienst of het voordeel waar je aanspraak op maakt, te verlenen.
Je kunt de gegevens die we over jou verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Je kunt daarvoor contact opnemen via mail: contact@foonfree.be.
Je kunt ook terecht bij ons als je vindt dat jouw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden.

Algemene informatie
We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.